PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

Adverteren       

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Alle toerentalregelaars in de online shop!

 

 

 

Regelaars

Regelaars zijn intelligente meeteenheden die bestaan uit een sensoringang en een regeluitgang. Voor verschillende meet- en regelopdrachten zijn passende regelaars beschikbaar. De regelaars worden via de knoppen op het apparaat bediend. Zo bestaat de mogelijkheid vaste instelwaarden in te stellen, om het regelproces te definiëren. Enkele regelaars beschikken naast de regeluitgang nog over normsignaaluitgangen, zodat screen recorders aangesloten kunnen worden, die het verloop van de regelgrootte archiveren. Vooral in afvalwatertechnologie zijn regelaars door strenge wettelijke regelgeving noodzakelijk om te gebruiken. Een regelaar controleert de pH-waarde van een afvalwatertank en reguleert deze, zodat er geen schade voor de omgeving ontstaat. pH-regelaars kunnen in viskwekerijen en zwembaden ingezet worden voor gelijksoortige opdrachten. Temperatuurregelaars worden voornamelijk gebruikt voor klimatologische doeleinden of voor de controle van watertemperaturen. De inzetmogelijkheden zijn vrij breed en dat maakt dat ze in de industrie ook goed van toepassing kunnen komen. Hieronder vindt u regelaars voor verschillende opdrachten en met verschillende meetbereiken. Mocht u nog vragen hebben over de toerentalregelaars dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer +31 (0)53 - 37 01 92. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze toerentalregelaars en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Hieronder vindt u ons assortiment aan regelaars:

Toerentalregelaars

Toerental Drukregelaars Druk Vochtregelaars Vochtigheid

Niveauregelaars

Niveau pH-regelaars pH Redox
Temperatuur Universele regelaars Universeel Geleidbaarheid


Discontinue regelaars
In de praktijk kunnen regelaars in verschillende types onderscheiden worden. Men verdeelt de regelaars onder in discontinue en continue regelaars. Discontinue regelaars bezitten een eenvoudige schakelmethode. Zo wordt bij het bereiken van een grenswaarde een relais in- of uitgeschakeld. Discontinue regelaars kunnen eenvoudige grenswaardeschakelaars of gemakkelijke bi-metalen zijn. Regelaars van deze aard zijn de meest gemakkelijke. Ze kenmerken zich door hun goede prijs-kwaliteitverhouding. Discontinue regelaars worden weer onderverdeeld in tweepunts-regelaars en driepunts-regelaars. Tweepunts-regelaars hebben een typisch in-en-uit-schakelvermogen. Deze kunnen bijvoorbeeld in de afvalwatertechnologie als pH-regelaar ingezet worden. Stelt de regelaar vast dat afvalwater te zuur wordt, d.w.z. dat de meetwaarde onder 4 pH komt te liggen, dan kan een pomp ingeschakeld worden. Stelt de regelaar slechts vast dat de pH-waarde weer binnen de tolerantiegrenzen ligt, dan wordt de pomp uitgeschakeld. Driepunts-regelaars bezitten een in-uit-in-schakelvermogen. Op het gebied van de klimatologie is dit een enorm voordeel. Temperatuurregelaars meten bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur. Daalt de temperatuur tot onder een bepaalde grenswaarde, bijv. 19 °C, dan wordt de verwarming op het kantoor ingeschakeld. Stijgt de temperatuur in de zomer tot boven de 24 °C, dan schakelt de regelaar met een tweede relais de airconditioning in, om weer op de gewenste temperatuur te komen. 

Continue regelaars
In tegenstelling tot de hierboven genoemde discontinue regelaars hebben continue regelaars in de regel geen relaisuitgang die in- of uitgeschakeld kan worden. Continue regelaars bezitten een analoge uitgang, die bijna traploos verschillende waarden kan verkrijgen. De actuator is het element van de regelkring, welke de regelgrootte beïnvloedt (bijvoorbeeld de verwarming in een temperatuurregeling). Via de analoge uitgang wordt geregeld hoe sterk de actuator de regelgrootte beïnvloedt. Wordt de maximale waarde weergegeven, dan loopt de verwarming op volle toeren. Bij de kleinste waarde wordt haast niet verwarmd. Op basis van de mogelijkheid om de verwarming juist te doseren, kunnen continue regelaars snel en precies de regelgrootte instellen van de instelwaarde. Het is belangrijk dat de regelaars de “dosis” juist berekenen. Als uitgangsgrootte voor deze berekeningen meten de regelaars de afwijking van de huidige grootte. De reactie op de afwijking kan bijvoorbeeld proportioneel zijn. Omdat dit technisch gezien niet optimaal is, wordt vaak nog een integraal of differentieel deel erbij gerekend. De noodzakelijke parameters moeten voor de betreffende besturing bepaald worden en intern opgeslagen kunnen worden. Moderne PID-regelaars bieden functies, die zelfstandig parameters bepalen.

Continue regelaars met schakeluitgang
Om continue regelaars met een analoge uitgang in te kunnen zetten, zijn actuators met overeenkomstige ingang nodig. Enkele regelaars realiseren een continue regeling met behulp van een schakelcontact, waarin de inschakelduur van het contact in een vaste tijdsbestek gevarieerd wordt. Zo wordt het schakelcontact van deze regelaars permanent gesloten, wanneer de regelgrootte sterk beïnvloedt wordt. Bijvoorbeeld bij temperatuurregeling waar de verwarming continu loopt. Wanneer de verwarming slechts met halve kracht loopt, wordt het schakelcontact van de regelaars alleen 50 % van de tijd inschakelt. Soortgelijke regelaars worden bij langzame veranderingen van
de regelgrootte ingezet, omdat de relais een begrensde schakelfrequentie hebben.

Regelaars met timer- en rampfunctie
Enkele modellen van de regelaars bieden een timer en rampfunctie. Deze functies kunnen er voor zorgen dat de regelaars tijd gestuurd verschillende instelwaarden in een bepaalde volgorde bereiken. Verder kan ook de snelheid vastgelegd worden, waarmee de regelaars de regeleenheden kunnen veranderen. Op die manier wordt het mogelijk dat de regelaars processen automatisch laten aflopen, zonder dat de regelaars bediend hoeven te worden. 

In de grafiek hierboven is schematisch te zien, hoe regelaars met timer en rampfunctie functioneren. In de grafiek is duidelijk te herkennen dat de regelaar gedurende een bepaalde periode de temperatuur laat veranderen. Dit type regelaars biedt de gebruiker de mogelijkheid om wederkerende regelprocessen te sturen. Het voordeel hierbij is dat er niet steeds weer nieuwe parameters in de regelaars ingevoerd hoeven te worden. Dit bespaart tijd en vermindert zodoende de kosten. 

Begrippen en definities in de regeltechniek en bij regelaars uit ons assortiment
Voorgegeven waarde: instelwaarde of maatwijzer
Geregelde waarde: werkelijke waarde of regelgrootte
Regelaaruitgang: Gemanipuleerde variabele
Stuurorgaan: Actuator
Regelorgaan: Sturingssysteem
Regelaarstructuur: Deze geeft aan, hoe de regelaars invloed hebben op de regelgrootte. Deze wordt door de werking
En het type regelaar bepaald. Denkt u hierbij aan de tweepunts-regelaar, driepunts-regelaar, continue regelaars, 
discontinue regelaars, Cascade regelaars, multizone-regelaars.
Regelinvloed: Is die manier waarop de regelaar invloed heeft op de fysische grootte. In/ uit regelaars, PID-regelaars
of zelf optimaliserende regelaars hebben de meest voorkomende.
Regelafwijking (regelverschil): Dit is het verschillen tussen de instel- en de werkelijke waarde.


Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / regeltechniek / regelaars 
In aanvulling op de productlijn regeltechniek, bieden wij ook een breed scala aan meetinstrumenten.
Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: